Ochrana osobných údajov

|Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov 2019-09-11T21:14:27+02:00

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Naším cieľom je predstaviť Vám všetky práva, ktoré Vám patria podľa príslušných právnych predpisov v súvislosti s ochranou osobných údajov, vedených našou spoločnosťou ako prevádzkovateľom a spracovateľom osobných údajov.

PREHLÁSENIE PREVÁDZKOVATEĽA

Spoločnosť ZenithPeople Consulting spol. sr.o. so sídlom Kutuzovova 3 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, 831 03, IČO: 46812229 prehlasuje ako prevádzkovateľ webového sídla www.zenithpeople.sk, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalej zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť aj telefonicky na: +421 911 455 556, emailom: info@zenithpeople.sk, alebo priamo na webovom sídle prevádzkovateľa: zenithpeople.sk/ochrana_osobnych_udajov

K Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo.

 • V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu uvedeného v bode 2).
 • Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
 • Prostredníctvom webového sídla spracúvame od Vás iba tie údaje, ktoré nám svojvoľne poskytnete prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je zavedený v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom uloženia do databázy uchádzačov pre hľadanie vhodného zamestnania.
 • Vaše údaje sú na ceste k nášmu serveru šifrované, tak, aby ich nikto nemohol po ceste dešifrovať.
 • Všetci pracovníci ZenithPeople Consulting spol. s r.o., ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.
 • Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie Vami poslaného príspevku alebo všetkých poslaných dokumentov z Vášho e-mail konta.

Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov V zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

1. Prevádzkovateľ webového sídla: www.zenithpeople.sk

Názov spoločnosti: ZenithPeople Consulting spol. s r.o.

Sídlo: Kutuzovova 3, Bratislava – mestská časť Nové Mesto, 831 03

IČO: 46812229

DIČ: 2023610875

Vaše údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie. Vaše osobné údaje spracúvame iba z legitímnych dôvodov. Ak nie je uvedené inak, spracúvame osobné údaje uchádzačov o zamestnanie s ich výslovným súhlasom alebo v súvislosti s plnením zmluvy uzavretej s nami. Akékoľvek zdieľanie osobných údajov uchádzačov s našimi zmluvnými partnermi , t.j. potenciálnymi zamestnávateľmi je podmienené Vaším súhlasom.

2. Účel spracúvania osobných údajov
 • Spracúvame  osobné údaje, ktoré sú  uvedené  v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním zamestnania, náborovým procesom, hľadaním vhodných uchádzačov a osobným rozvojom.
 • Spracúvanie osobných údajov nám pomáha v našej činnosti sprostredkovateľa zamestnania a zároveň nám pomáha poskytovať súvisiace služby, ktoré zahŕňajú o. i. reakciu na Vašu odpoveď na pracovný inzerát a korešpondenciu medzi Vami a Vašimi potenciálnymi zamestnávateľmi počas náborového procesu.
 • Osobné údaje zhromažďujeme, aby sme uchádzačom uľahčili náborový proces a potenciálnym zamestnávateľom potom umožnili vyhodnocovanie Vašich schopností, skúseností, kvalifikácie a vhodností pre súčasné a budúce pracovné pozície, o ktoré by ste mohli mať záujem. Najmä potom vyhodnocujeme, či ste na danú pozíciu ako uchádzač  vhodný a taktiež či Vaše vzdelanie, skúsenosti a jazykové znalosti spĺňajú požiadavky inzerovanej pozície a či je ponúkaná odmena v súlade s Vašimi očakávaniami. Tento proces vyhodnotenia je možné kategorizovať ako profilovanie podľa článku 4, odseku 4 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Tým, že prijmete tieto Zásady ochrany súkromia, súhlasíte s profilovaním svojich osobných údajov na tento účel.
3. Zoznam spracúvaných osobných údajov
 • Meno a priezvisko
 • Akademický titul, dosiahnuté vzdelanie
 • Adresa trvalého bydliska, kontaktná adresa
 • Štátna príslušnosť
 • Dátum a miesto narodenia
 • Telefónne číslo, e-mailová adresa
 • Očakávaná odmena/plat
 • Vodičské oprávnenie
 • Informácie uvedené v životopise, v motivačnom liste, v prílohe k odpovedi na inzerát či    v žiadosti o informácie
 • Pracovné skúsenosti / informácie o predchádzajúcom a súčasnom zamestnaní
 • Informácie o registrácii na úrade práce
 • Fotografia (ak poskytnete ako prílohu k životopisu)
 • Odkaz na profil na sociálnych sieťach a jeho obsah
 • Informácie o začiatku zamestnania, výške platu, ukončení zamestnania
 • Znalosť jazykov, špeciálne schopnosti/znalosti a profesijná kvalifikácia
 • Hodnotenie osobnostných charakteristík
4. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje bez Vášho súhlasu.

5. Doba spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame predovšetkým po dobu vybavenia Vašej žiadosti, najviac však po dobu 5 rokov. Po tejto dobe budú Vaše osobné údaje vymazané.

6. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva si môžete:

– Telefonicky prostredníctvom našej linky: + 421 911 445 556
– Osobne alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa: ZenithPeople Consulting spol. s r.o., Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava, IČO: 46812229

Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti. Platné právne predpisy a Nariadenie GDPR, resp. Zákon Vám zabezpečujú najmä:

Právo na prístup – Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Právo na opravu – K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu.

Právo na výmaz – Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia, resp. § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania – Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad počas toho, ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť – Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

Právo namietať voči spracúvaniu – Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.

Právo podať sťažnosť – Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

Právo odvolať súhlas – Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.