Prekonajte rodové stereotypy – Február 2013, www.instoreslovakia.sk

||Prekonajte rodové stereotypy – Február 2013, www.instoreslovakia.sk

Prekonajte rodové stereotypy – Február 2013, www.instoreslovakia.sk

V nás, ženách, prevláda názor, že na pracovisku sú uprednostňovaní muži od šance získať prácu, vyššieho finančného ohodnotenia, cez možnosť byť povýšený, mať viac kompetencií po možnosť si prácu pri prepúšťaní udržať. V spoločnosti vnímame našu znevýhodnenú pozíciu“. Je to skutočne tak, nestaviame sa do tejto pozície aj samé?“ pýta sa Martina Čizmadiová, konateľka ZenithPeople Consulting spol. s.r.o.

Od malička ….

Každý z nás počul v detstve niekoľkokrát otázku: “ Čím chceš byť, keď vyrastieš?“. Dievčatá snívajú byť učiteľkami, zdravotnými sestričkami, predavačkami, kaderníčkami… Chlapci chcú byť policajtmi, vojakmi, stavbármi, vodičmi kamiónu, kozmonautmi. Značné rodové odlišnosti sa prejavujú aj v zameraní či type vzdelania. Pokiaľ ide o stredné odborné školy, dievčatá majú veľkú prevahu na ekonomických, zdravotníckych, pedagogických a knihovníckych školách, kým chlapci výrazne dominujú na stavebných a priemyselných školách. Jasne sa tu prejavuje zameranie dievčat na humanitné smery štúdia a chlapcov na technické.Záujem žien a mužov o rôzne študijné odbory sa premieta do zamestnaneckej segmentácii. Muži výrazne prevažujú v stavebníctve, strojárstve, poľnohospodárstve, doprave, elektrotechnike, telekomunikáciách. Ide zväčša o odvetvia, ktoré si vyžadujú profesionálnu prípravu technického smeru. Niektoré odvetvia a sektory ekonomiky sú na druhej strane výrazne feminizované. Na Slovensku je veľká zamestnanosť žien najmä v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti, školstve, reštauračných službách, bankovníctve-poisťovníctve… Žiaľ, veľká časť sú zároveň odvetviami s najnižšou priemernou mzdou. Prekážkami pre ženy môžu byť dlhá pracovná doba, nočná práca, dvojsmenná prevádzka, absencia pružného pracovného času, či práca v rizikovom prostredí. Viditeľné poddimenzovanie účasti žien je aj na ekonomickej a politickej moci.

Myšlienkové schémy

V dospelosti nás začnú ovplyvňovať „myšlienkové schémy“. Sú to hlboko zakorenené predstavy a zovšeobecnenia. Často si ich vplyv a existenciu ani neuvedomujeme. Napríklad si všimnete, že Vaša kolegyňa sa luxusne a štýlovo oblieka a poviete si: „To je žena na úrovni“. Iného napadne, „Určite na oblečenie minie celú výplatu“. Ak kolega na oblečenie a výzor nedbá, pomyslíte si: “Je mu jedno, ako vyzerá a čo si o ňom iní myslia“. Rovnako môžu byť v nás zakorenené aj schémy rozdielnosti pohlaví. Ak prijímate nového zamestnanca, všimnete si v životopise pohlavie a rodinný stav? Dokonca ste sa mohli stretnúť s výrokmi ako „Na túto pozíciu potrebujeme dobrého vyjednávača a dravca, žena to nemusí zvládnuť“ ale aj opačný názor „Chcem do tímu niekoho veľmi empatického a komunikatívneho a muž sa neosvedčil“. Určite, sú aj profesie, ktoré si vyžadujú veľkú silu a kondíciu a ženy sú predsa len fyzicky slabšie. Vyspelý manažment by mal viesť ľudí k prekonaniu tradičných rodových stereotypov „silnejšieho“ a „slabšieho“ pohlavia. Tímová spolupráca sa začína dialógom, pri ktorom členovia dokážu dať nabok zakorenené predstavy a často aj predsudky. Dlhodobo najlepšie výsledky podávajú práve zmiešané tímy. Kombináciou mužského „rozumu“ a ženského „citu“ dostaneme výslednú synergiu, ktorá vedia k lepšiemu fungovaniu tímu. Dva rozdielne pohľady na jeden problém prinesú akceptovateľné riešenie pre všetky strany.

Situácia v odmeňovaní

Rovnaká vzdelanostná úroveň mužov a žien by mala zabezpečovať rovnakú odmenu za prácu. Rozdiely môžu byť ovplyvnené pracovným zaradením. Viac mužov pôsobí v riadiacich pozíciách a v súkromnom sektore, kde sú mzdy celkovo vyššie. Môžu však byť aj dôsledkom toho, že ženy sú väčšmi ochotné pracovať na miestach s nižšou kvalifikáciou a v mieste svojho bydliska i rodiny. Vo verejnom sektore, kde sa pri odmeňovaní postupuje podľa tabuliek sa ženy môžu ľahšie presadiť do vedúcich funkcií. V súkromnom sektore je výška odmeny flexibilnejšia, no na manažérskych pozíciách prevládajú muži. Muži častejšie dosahujú skôr vyššiu pozíciu v štruktúre firmy. Ženy sú lojálnejšie k zamestnávateľovi, uvedomujú si ekonomickú nevyhnutnosť zabezpečenia dvojpríjmového modelu rodiny a na úkor toho sa častokrát sami uspokoja s nižšou mzdou. Ženy musia tiež prerušiť pracovnú kariéru z dôvodu materstva, opatrovania či ošetrovania člena rodiny. Rozdiely môžu ovplyvňovať aj kultúrna história a národnostná mentalita. V amerických manažmentoch majú rovnaké príležitosti a šance obe pohlavia. Ženy pôsobia na manažérskych pozíciách a zarábajú rovnako ako muži. V kórejskej firme ženu v manažmente nájdeme ťažko a všetky zásadné rozhodnutia robia muži, vplyv patriarchátu je vo firmách a v celej spoločnosti veľmi veľký. Určite sa za posledné roky zvýšila vnímavosť žien i mužov voči otázkam rovnosti šancí, nesporne aj vďaka verejným diskusiám o rodových nerovnostiach na európskej úrovni.

Od | 2019-01-03T12:40:58+01:00 18. februára, 2013|