Výber správneho kandidáta na pracovnú pozíciu, 2012, www.instoreslovakia.sk

||Výber správneho kandidáta na pracovnú pozíciu, 2012, www.instoreslovakia.sk

Výber správneho kandidáta na pracovnú pozíciu, 2012, www.instoreslovakia.sk

Ak máte za sebou skúsenosť s výberom zamestnanca do svojho tímu alebo firmy, presvedčili ste sa, že to nie je vôbec jednoduchý proces. Práve Assessment centrum (AC) je jednou z účinných metód, ktorá sa využíva pri externom aj internom výbere zamestnancov na voľné pracovné pozície,“ hovorí Mgr. Martina Čizmadiová, Managing Director, ZenithPeople Consulting spol. s.r.o.

Čo zahŕňa Assessment centrum?

Ako bolo spomenuté, využíva sa pri výberoch zamestnancov, a to na manažérske, obchodné, špecializované, ale aj často obsadzované pracovné pozície. Kandidáti si na klasické výberové pohovory vedia dopredu pripraviť svoju prezentáciu. Pripraviť sa na AC je veľmi ťažké. Zvyčajne sa realizuje pre väčšiu skupinu kandidátov, ktorí prešli prvým výberom na základe zaslaného životopisu a ústneho pohovoru.

Kandidáti 1 až 2 dni prechádzajú rôznymi typmi diagnostických metód – testami osobnosti, modelovými situáciami, prípadovými štúdiami. Zvyšuje sa tým spoľahlivosť výsledkov. Diagnostické metódy sú navrhnuté na základe žiadaného profilu pre výkon pracovnej pozície.Okrem odborného profilu sa úlohami sleduje aj osobnostný profil. Môžu sa hodnotiť napr. organizačné schopnosti, schopnosť plánovania, schopnosť úsudku a rozhodovania, tvorivosť, odolnosť voči stresu, komunikačné schopnosti, schopnosť argumentovať, líderské schopnosti. Úlohy AC sú zámerne koncipované tak, aby kandidáti boli vystavení stresu z nedostatku času alebo dostávajú zdanlivo neriešiteľné úlohy. Pracujú jednotlivo, ale riešia aj tímové úlohy. Plnenie úloh pozorujú konzultanti, psychológovia, budúci nadriadení. Vyškolení hodnotitelia počas AC sledujú aj mimoverbálnu komunikáciu kandidátov. Pri tímových úlohách sa sledujú hlavne reakcie, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť presadzovať svoj názor, schopnosť pomáhať ostatným ale aj kreativita, navrhovanie inovatívnych riešení. Modelové situácie môžu byť smerované aj na skúsenosti a konkrétne situácie kandidátov, v ktorých museli riešiť nejakú konfliktnú situáciu, vyhodnocovať riziká prípadne sa vyrovnať s neúspechom. Po ukončení AC hodnotitelia prechádzajú všetky výkony kandidátov. Tým sa porovnávajú výkony, prezentácia kandidátov s cieľom vybrať zo skupiny tých „najlepších“ pre daný pracovný profil. Manažment aj kandidáti dostanú spätnú väzbu. Môže byť veľmi dôkladná vzhľadom k množstvu získaných informácií.

Development centrum

Pokiaľ má firma záujem efektívne zacieliť rozvoj svojich zamestnancov a naplno využiť ich pracovný aj osobnostný potenciál, môže využiť metódu Development Centra. Táto metóda pomáha firmám pri efektívnom fungovaní tímov, pri tvorbe plánov vzdelávania svojich zamestnancov, ich kariérneho rastu pri reálnych možnostiach a cieľoch firmy. Development centrum sa môže využiť aj ako tréningová metóda manažérov firmy, zameraná na posúdenie a posilnenie ich zručností. Využitý základ metodológie môže byť podobný ako pri AC. Skupinové techniky a úlohy potom ukážu charakteristiky jednotlivých zamestnancov v kontexte tímovej spolupráce a komunikácie.

Od | 2019-01-03T13:09:14+01:00 17. februára, 2012|