Firmy

|Firmy
Firmy 2023-03-20T15:23:06+01:00

Na základe najnovších poznatkov z psychológie využívame celosvetovo uznávané psychometrické nástroje Facet5 od britskej spoločnosti Synermetric, ktorá je na trhu už viac ako 20 rokov . Sme akreditovaným partnerom. Ponúkame veľmi jednoduché, presné, zrozumiteľné, ľahko aplikovateľné riešenia v 30 svetových jazykoch.

V ČOM VŠETKOM VIEME POMÔCŤ

Kľúčovým faktorom pri dosahovaní cieľov firmy je pochopenie, akých zamestnancov  firma potrebuje. Odhalíme silné stránky, motivátory, ambície kandidáta, ktoré pomôžu identifikovať, či kandidát zapadne do firmy.

Sme schopní zabezpečiť kompletné Assessment centrum alebo Development centrum

Ako to funguje v 3 krokoch:

Krok 1: Definujete váš ideálny kompetenčný model na danú pozíciu.

Krok 2: Vyplnenie osobnostných profilov kandidátmi a ich porovnanie s vaším zadefinovaným kompetenčný modelom.

Krok 3: Obdržíte zrozumiteľnú správu o kandidátoch,  ktorí  v najväčšej možnej miere zodpovedajú vašej predstave.

Máme skúsenosti v priamom oslovení kandidátov na top manažérske, seniorské pracovné pozície a pozície špecialistov. Sme schopní zabezpečiť nielen výber ale aj nezávislé a objektívne hodnotenie vášho manažmentu.

Zvyčajne riešime nasledujúce oblasti:

 • Aké sú silné a slabé stránky jednotlivcov a top manažmentu ako celku?
 • Ako bude manažment napĺňať  ciele a stratégiu, riadiť riziká a návratnosť firmy?
 • Ako sa môže váš manažment rozvíjať a zlepšiť svoju výkonnosť ?
 • Ako nastaviť plán rozvoja a manažérske koučovanie?

Úspešné firmy  chcú zamestnancov, ktorí pozerajú za horizont a dokážu neustále firmu  posúvať  dopredu.  Základom pre zabezpečenie tohto je integrovaný prístup ku riadeniu talentov.

Pomôžeme vám zistiť odpovede na nasledujúce otázky:

 • Aké talenty potrebuje firma do budúcnosti?
 • Ako zlepšiť proces identifikovania talentov?
 • Ako budete motivovať, rozvíjať a udržiavať talenty?
 • Ktorí zamestnanci majú vysoký potenciál?
 • Ktorí zamestnanci budú zahrnutí do programu talentov?
 • Ktoré talenty sa stotožnia s firemnou kultúrou?
Naše Facet5 riešenie – TeamScape je proces, ktorý spája jedinečnosť správania každého člena za účelom rozvoja celého tímu. Odhalí  vzťahy v tíme.  Manažérovi pomôže pri riešení konfliktov v tíme.

TeamScape je vhodné, keď firma:

 • formuje nové alebo obnovuje existujúce tímy
 • chce podporiť  tím pri prebiehajúcich organizačných zmenách
 • integruje nových členov do tímu
 • posilňuje tím a tímy navzájom porozumením a kooperáciou
Akonáhle vaši zamestnanci  začnú prijímať zmeny a začnú robiť veci inak, firma začne napredovať.

Pomôžeme vám:

 • definovať  “ súčasný stav “  a “ ideálny stav “  firmy alebo tímu
 • implementovať zmeny prostredníctvom ľudí
 • zostaviť stratégiu založenú na požiadavkách zákazníka
 • zvýšiť výkon obchodného oddelenia
 • nadizajnovať vašu firmu pre zlepšenie výsledkov

ZenithPeople Consulting s.r.o. je členom Slovenskej asociácie Age managementu (SAAM). Asociácia je súčasťou unikátneho česko-slovenského projektu zameraného na riešenie problematiky starnutia obyvateľstva a vychádza z reálnych demografických dát. Age management je spôsob riadenia ľudí s prihliadnutím na ich vek. Asociácia cielene komunikuje o téme Age managementu a zrealizovala niekoľko spoločných akcií.  Firmám ponúkame komplexné riešenia a podporu pri zavádzaní Age managementu – od auditu cez realizáciu vzdelávacích aktivít až po monitoring úspešnosti zavedenia. Výsledkom je vyššia motivácia a lojalita zamestnancov, lepšia organizácia práce, nižšia fluktuácia a vyššia celková spokojnosť zamestnancov.

Viac informácií o asociácii : http://www.agemanagement.sk/

Vieme zabezpečiť kompletné riešenia pre identifikáciu potenciálu a rozvojových potrieb vašich zamestnancov a to:

-aká je úroveň kompetencií zamestnancov ( riadenie tímu, komunikácia, schopnosť  efektívne uvažovať, rozhodnosť , riešenie problémov)
– aká je zaangažovanosť  a súčasná motivácia zamestnancov
– do akej miery zamestnanci vedia naplniť ciele firmy a očakávania zákazníkov
– výsledkom bude Leadership Potential Profile, z ktorého spracujeme presný ROZVOJOVÝ PLÁN

 Náš online program 360- stupňová spätná väzba vám prinesie:
 • 100% anonymitu hodnotení, vysoký užívateľský komfort, minimálny čas s organizáciou a administráciou
 • výber z viac ako 800 kompetencií ušitých na mieru
 • prehľadnú správu o silných a slabých stránkach hodnotených spolu s odporúčaniami na zlepšenie
 • včasné zachytenie negatívnych tendencií správania

5 postupných krokov: 

1. Na základe konzultácie s vami vyberieme kompetencie.
2. Každý hodnotený a hodnotiteľ dostane prístupový kód do online systému.
3. Vyplnenie online dotazníkov.
4. Každý hodnotený dostane prehľadnú správu v grafickej podobe.
5. Spätná väzba od nášho konzultanta, nastavenie rozvojového plánu.

Naše  vzdelávacie aktivity pokrývajú predovšetkým školenia mäkkých zručností. Obsah, termín, miesto zabezpečíme podľa vašich požiadaviek.

Tématické okruhy  ( variabilné ):

Asertívna komunikácia
Efektívne organizovanie času
Zvládanie stresu, Work-Life Balance
Obchodné zručnosti
Vyjednávacie techniky
Leadership, motivácia a vedenie ľudí, Ako uchopiť generáciu X, Y, Z
Manažérsky koučing, sebarozvoj a ďalšie témy

Radi vám pomôžeme s podnikateľským projektom. Bez znalosti špecifikácie slovenského trhu vás to môže stáť veľa zdrojov a nemusíte získať žiadne hmatateľné výsledky. Pomohli sme niekoľkým začínajúcim podnikateľom úspešne podnikať a vyhľadať zamestnancov.

Jedná sa o licencovaný vzdelávací program, ktorým firma získa:

 • Spokojný zamestnanec = výkonný zamestnanec
 • Zníženie fluktuácie zamestnancov = zníženie nákladov
 • Podporou zamestnancov sa dosiahne lepšia kvalita ich práce
 • Posilnenie motivácie zamestnancov zapojiť sa do celoživotného vzdelávania
 • Predchádzanie syndrómu vyhorenia a depresií zamestnancov
 • Predĺženie a skvalitnenie profesijného života / prevencia predčasného odchodu do dôchodku vysokokvalifikovaných zamestnancov
 • Aktívny prístup zamestnancov k zmenám, ktoré prináša PRIEMYSEL 4.0
 • Využitie vysokého potenciálu vekovej rôznorodosti na pracovisku

Pomôžeme s nastavením procesov v ľudských zdrojov spoločnostiam bez vlastného personálneho oddelenia, zabezpečíme všetky potrebné dokumenty podľa Zákonníka práce a zamestnaneckých právnych predpisov Slovenskej republiky.

Ak cítite vo firme potrebu vytvoriť menšie HR oddelenie, ponúkame vám program Efektívny HR špecialista. Program je určený pre začínajúce a menšie spoločnosti, ktoré cítia potrebu nastavenia jasných HR procesov vo firme.  HR špecialista získa praktické zručnosti v oblasti nastavenie stratégie ľudských zdrojov. Program sa šije na mieru podľa zamerania a súčasného stavu firmy. Program sa realizuje formou 1 – dňového školenia (osobne alebo online)  alebo formou osobných konzultácií vo firme.

Okruhy tém: Labor laws and legal compliance – tvorba základných dokumentov  (organizačná štruktúra, pracovné zmluvy, dohody, rôzne dodatky, popis pracovných pozícií, pracovný poriadok, možnosti a administrácia  ukončenia pracovného pomeru …)

Recruitment – nastavenie výberového procesu (vyšpecifikovanie pracovnej náplne, kompetenčný model, inzercia pracovného miesta, selekcia životopisov na základe kritérií, vedenie behaviorálneho pohovoru, riešenie nástupných formalít, komunikácia s neúspešnými kandidátmi, adaptačný proces, vedenie hodnotiaceho pohovoru)

Employee relations and communication – udržiavanie dobrých vzťahov a efektívnej komunikácie vo firme

Compensation and benefits – odmeňovací plán, nastavenie benefitov

Training and development – plán vzdelávania a rozvoja zamestnancov

Výhody spolupráce s nami

Vybrané referencie