Dvojakosť firemných hodnôt – December 2013, www.instoreslovakia.sk

||Dvojakosť firemných hodnôt – December 2013, www.instoreslovakia.sk

Dvojakosť firemných hodnôt – December 2013, www.instoreslovakia.sk

Pojem firemnej kultúry je niekedy ťažké uchopiť. V podniku nemôžeme totiž pozorovať kultúru samotnú, ale skôr jej prejavy a jej nositeľov. Problémy, ktoré vznikajú v praxi pri budovaní žiadanej firemnej kultúry, vyplývajú najmä z toho, že každá firma sa skladá z jednotlivcov, ktorí reprezentujú rôzne hodnoty.

Tvorca a produkt zároveň

Rôzni zamestnanci majú na tú istú situáciu rôzne názory. Ich predstavy a pracovný výkon ovplyvňujú aj ich osobná a pracovná motivácia. Tu sa ukazuje istá dvojakosť firemnej kultúry. Zamestnanec firemnú kultúru jednak vytvára (prejavy kultúry) a zároveň je aj jej produktom (nositeľ kultúry). Firemná kultúra sa týka všetkých zamestnancov aj manažmentu. Budovanie firemnej kultúry nemusí byť pre firmu finančne náročné.  Vzorom pre  ostatných  by mal byť v prvom rade manažment.  Z tohto  pohľadu je jedným z kľúčových faktorov firemnej kultúry je správanie manažérov a stála férová komunikácia.
So znakmi firemnej kultúry sa stretne kandidát už na prvom výberovom pohovore. Dobré je si všímať  zariadenie kancelárií, privítanie na recepcii, výzor zúčastnených osôb na pohovore. Pohovor má byť rovnocenným prínosom pre obe strany. Ak má kandidát nepríjemný pocit v prvom kontakte s firmou, s veľkou pravdepodobnosťou ho bude sprevádzať aj po nástupe do zamestnania.

Identifikovanie sa s kultúrou

Stotožnenie sa s firemnou kultúrou je veľmi dôležité aj v adaptačnom procese po prvom dni nástupu do nového zamestnania. Často sa stretávame, najmä u mladších zamestnancov, s prirodzeným očakávaním istej miery voľnosti v prejavovaní vlastných názorov. V lepšom prípade to ľahko identifikujeme pomerne rýchlym nárastom jeho aktivity a snahou po kreativite. Stáva sa však, že miera jeho iniciatívy nekorešponduje s firemnými pravidlami a procesmi.  V horšom prípade môže neželaná iniciatíva dokonca prekročiť aj hranice kompetencií vyplývajúcich z jeho pracovnej pozície. V takejto situácii dochádza k nespokojnosti u nového zamestnanca s nastavením firemných hodnôt a pravidiel a následne aj k poklesu jeho výkonnosti. Ak je tento stav iba dôsledkom vzájomného nepochopenia sa, mala by následná cielená komunikačná intervencia problém vyriešiť.  V každom prípade takejto situácii sa dá ľahko predísť jasným zadefinovaním pracovnej pozície, vrátane kompetencií a firemných pravidiel ešte pred jeho nástupom do zamestnania.

Slobodné firmy

V poslednej dobe sa do popredia dostáva pojem „slobodná firma“. Slobodné firmy dajú svojim zamestnancom slobodu, priestor na rozhodovanie, kreativitu, pretože v nich vidia príležitosť na rozvoj a rast. V slobodnej firme je všetko transparentné a otvorene sa poskytujú každému zamestnancovi všetky informácie, aj o finančných ukazovateľoch všetkých tímov. Každý zamestnanec je rovnako dôležitý ako celok. Rozhodovacie kompetencie sú rozdelené medzi všetkých zamestnancov. Ak sú zamestnanci slobodní, robia to, čo majú naozaj radi. Zamestnanci sú v práci viac nadšení a plní energie.

Motivovanosť

Štúdia Best Employers 2013 spoločnosti Aon Hewitt tvrdí, že najlepší zamestnávatelia majú o tretinu viac motivovaných zamestnancov oproti ostatným firmám. Víťazné spoločnosti sa vyznačujú vysokou mierou motivovanosti, dôveryhodným vedením, kultúrou vysokej výkonnosti, dobrou povesťou a aktívne pracujú na udržaní svojich výsledkov. Motivovanosť na Slovensku za posledné tri roky stále rastie (47 % v roku 2011, 52 % v 2012 a 54 % v 2013). Nielen Best Employers, ale všetky zúčastnené firmy si uvedomujú, že popri motivovanosti zamestnancov bude v najbližších troch rokov strategické budovať aktívny rozvoj zamestnancov s vysokým potenciálom. Nie je vôbec náhoda, že víťazne firmy, teda najlepší zamestnávatelia roka 2013, patria medzi tých, ktorí sa vyznačujú príťažlivou firemnou kultúrou, nízkou fluktuáciou a často ich možno označiť aj ako slobodné. Významná korelácia je potom medzi vyspelou firemnou kultúrou a výbornými hospodárskymi výsledkami.

Firemná kultúra vo svete

Vzory uvoľnenej a kreatívnej fi remnej kultúry sú takmer notoricky známe. Spomeňme napríklad Google, IDEO, IKEA, Harley-Davidson, Semco, českých Etnetera a slovenských Zaraguza Digital, Martinus.sk alebo WebSupport. Takmer „bibliou“ slobodných firiem a je „Delivering Happiness“ (Šťastie doručené) od zakladateľa Zappos (vydal PeopleComm). Tony Hsieh napísal svoj podnikateľský príbeh tak, že inšpiroval stovky ďalších firiem a manažérov. Píše napríklad o koncepcii šťastia i o tom, že angažovaní zamestnanci sú oveľa produktívnejší a že počet dobrých priateľov, ktorých má na pracovisku, súvisí s mierou jeho angažovanosti. Pekne vyjadril aj dvojakosť firemných hodnôt: Jednotlivcov predurčuje ich povaha, organizácie predurčuje ich kultúra.

Mgr. Martina Čizmadiová, ZenithPeople Consulting spol. s r.o.

Od | 2019-01-03T13:30:42+01:00 3. decembra, 2013|