Manažér musí byť osobnosť – September 2013, www.instoreslovakia.sk

||Manažér musí byť osobnosť – September 2013, www.instoreslovakia.sk

Manažér musí byť osobnosť – September 2013, www.instoreslovakia.sk

Majitelia firiem si veľmi dobre uvedomujú, že výber správneho manažéra je jednou z kľúčových úloh. Ako „dobrý“ manažér môže svojou prácou a rozhodnutiami firme enormne pomôcť, môže „zlý“ manažér firmu zruinovať.

Kompetencie manažéra

Základom dobrého manažérskeho výberu tvorí zadefinovanie kompetenčného modelu a kompetencií manažéra. Za kompetentného sa považuje manažér, ktorý okrem toho, že je na príslušnej pozícii vybavený súborom právomocí a odbornosti má aj ďalšie predpoklady úspešne riešiť pracovné situácie. Veľa ráz počujeme aj to, že manažér musí mať charizmu. Ide o to, aby mal prirodzenú autoritu, úctu k ľuďom. Hlavne v dnešnej dobe okrem technickej odbornosti má mať aj ekonomické a právne vedomosti. Mal by si vedieť urobiť analýzu nákladov a zisku, odhadnúť dôsledky uzavretých zmlúv. Aj keď máte pri výberovom konaní istotu, že sa vám kandidát páči, má všetky odborné predpoklady a prax, dajte na jeho osobnosť. Okrem vysoko špecializovaných pozícií sa aj odborné znalosti dajú rýchle naučiť. No ľudsky vyzretého manažéra sa oplatí hľadať a overiť dôkladne.

Dva smery výberu

Za posledné roky pri výbere manažérov postupujú firmy dvomi smermi. Firmy hľadajú manažérov s kratšími skúsenosťami, dravých, ambicióznych. Aj na Slovensku veľa tridsaťročných zamestnancov už riadi tím, či vedie celú pobočku. Na druhej strane sú žiadaní aj skúsení, odborne aj manažérsky zdatní manažéri v zrelšom veku. Pri oboch druhoch výberov sa v súčasnosti stáva kľúčovým pojmom pre každého personalistu emocionálna inteligencia. Upúšťa sa od odborných znalostí a začínajú sa preferovať výnimočné manažérske schopnosti – empatia, sebaovládanie, schopnosť viesť a motivovať tím aj seba a pod. Všeobecne sa odporúča testovanie osobnostných dispozícií, doplnené o potrebný rozsah z kompetenčného modelu a zisťovanie miery emocionálnej inteligencie. Pri samotnom výbere to znamená kombinovať vhodné metódy – dôkladné štruktúrované pohovory, assessment centrá, osobnostné dotazníky, overenie referencií a využívanie ďalších štandardizovaných i neštandardizovaných metód.

Mladí vz. starí

Mladší manažéri môžu byť veľmi energickí, entuziastickí a vychovateľní, no potrebujú vedenie aj kontrolu. Občas sa príliš obávajú o svoju manažérsku pozíciu. Časom sa vzdávajú kreativity a stávajú sa viac „vykonávačmi“. Výhodou manažérov s dlhoročnými skúsenosťami je ich komplexné knowhow, životné skúsenosti a nadhľad. Majú skúsenosti s riadením tímu, zvládaním komplikovaných situácií, prešli rôznymi fázami vývoja firiem. Každopádne, kde sa stretáva viac generácií, vzniká lepší pracovný výkon, väčšia dynamika tímu. Niektorí manažéri viac pracujú na svojej popularite a svojom mene.  Sofistikovane a vedome využívajú svoje právomoci vo svoj prospech. Pritom môžu mať pri osobnostných testoch a vstupných pohovoroch nadpriemerné výsledky. Veľa vlastností manažéra sa prejaví iba v konkrétnom pracovnom tíme alebo v konkrétnej situácii. V ňom má svoje miesto vzájomná dôvera,  spoločné ciele a predovšetkým česť a spravodlivosť. Spravodliví manažéri pre ich vysokú vnútornú morálku nevyhľadávajú konflikty a snažia sa o riešenie konfliktov spôsobom výhra – výhra. Na veku z tohto hľadiska nezáleží . V praxi je nutné, aby personalista bol schopný zhodnotiť charakter firmy s výslednými hodnotami testov manažéra a takto odporučiť na pracovné miesto správneho kandidáta. V ideálnom prípade personalista spolu s manažérom vytvára viacgeneračné tímy.

Prečo rozvíjať manažéra?

Možno predpokladať, že manažér má charakterové aj komunikačné vlastnosti dobre rozvinuté. Dlhodobá zodpovedná práca pod psychickou záťažou, pod vplyvom zodpovednosti, silných emócií zvyšujú únavu a znižujú schopnosť racionálne uvažovať a rozhodovať. Preto vznikol celý rad metód a postupov, ktorých cieľom je v rámci vzdelávacieho a tréningového procesu rozvinúť tie prvky manažérskych kompetencií, ktoré sú z hľadiska potrieb firmy dôležité. Medzi moderné formy a metódy patria situačné metódy, metódy hrania rolí, nácvik asertívnych techník, manažérsky koučing a riešenie prípadových štúdií. Spomínané metódy sú nadstavbou ku klasickej forme školení a prednášok. V každom veku je totiž priestor na zlepšenie.

Mgr. Martina Čizmadiová, ZenithPeople Consulting spol. s.r.o.

Od | 2019-01-03T11:56:16+01:00 1. septembra, 2013|