Tí najlepší budujú pozitívnu kultúru – December 2015, www.instoreslovakia.sk

||Tí najlepší budujú pozitívnu kultúru – December 2015, www.instoreslovakia.sk

Tí najlepší budujú pozitívnu kultúru – December 2015, www.instoreslovakia.sk

V Bratislave sa v decembri konal už 11.ročník Aon Best Employers Slovensko, organizovaný spoločnosťou Aon (divízia Aon Hewitt). Zo 42 zaregistrovaných firiem z rôznych odvetví získali v kategórii Malé a stredné spoločnosti titul firmy: Davinci software, Hilti, Imperial Tobacco a SOS electronic. Medzi ocenené firmy v kategórii Veľké spoločnosti sa prebojovala O2 Slovakia. O získaní titulu všetkých víťazov rozhodla nadštandardne vysoká miera motivovanosti ich zamestnancov.

Miera motivovanosti klesá 

Hlavným kritériom v rámci tejto štúdie je hodnotenie spoločnosti dotazníkovým prieskumom vlastnými zamestnancami. Dlhodobé analýzy spoločnosti Aon Hewitt ukazujú, že motivovaný zamestnanec o svojej firme pozitívne hovorí, spája s ňou svoju budúcnosť a vynakladá úsilie navyše, ktoré pomáha zlepšovať obchodné výsledky spoločnosti. Všetky víťazné spoločnosti sa vyznačujú vysokou mierou motivovanosti, dôveryhodným a motivujúcim vedením, kultúrou vysokej výkonnosti a dobrou povesťou.

Ivana Botošová, projektová manažérka štúdie Aon Best Employers, Aon Hewitt, povedala: „V priemere je v najlepších spoločnostiach 77 % ich zamestnancov motivovaných. U spoločností, ktoré nepatria medzi najlepších, je to menej ako polovica, len 44 %. Od roku 2013 miera motivovanosti zamestnancov na Slovensku mierne klesá a tiež klesá miera motivovanosti najlepších zamestnávateľov.“

Finančné a nefinančné uznanie 

Ďalšou oblasťou, ktorá výrazne odlišuje Best Employers od ostatných je odmena a uznanie. U najlepších firiem má až 68 % zamestnancov pocit, že za svoj prínos dostávajú spravodlivú odmenu (vs. 31 % u ostatných). Títo zamestnanci tiež vnímajú, že dostávajú primerané nefinančné uznanie za ich pracovné úspechy (73 % vs. 38 %).

Priemerná miera motivovanosti zamestnancov na Slovensku dosiahla tento rok úrovne 51 %. V porovnaní s rokom 2014 ide o pokles 2 percentuálne body. Vyplýva to aj z toho, že dôležitú úlohu pri motivovanosti hrá spokojnosť s prácou vrcholového vedenia. Menej zamestnancov je presvedčených o tom, že vrcholové vedenie robí dobré obchodné rozhodnutia a dokáže sa nadchnúť pre budúcnosť firmy. Aby ste dosiahli skutočný efekt, potrebujete získať manažérov pre víziu a hodnoty firmy. To znamená, že ich uplatňovaný štýl riadenia, emočná inteligencia, zručnosti by mali zodpovedať dlhodobým plánom firmy. Firemná kultúra by mala ovplyvňovať správanie manažérov, ale to by malo byť v súlade s ich osobným predstavami a preferenciami. Ďalší negatívny trend je v oblastiach pracovného prostredia, rovnováhy pracovného a súkromného života a stresu, ktorý je spojený s prácou.  Medzi oblasti, v ktorých je spokojnosť zamestnancov vyššia v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi patria hlavne spokojnosť s prácou ich priameho nadriadeného, spoločnosť podporuje ich vzdelávanie a že majú príležitosti pre rozvoj ich kariéry.

Prečo sa snažiť o vybudovanie kultúry s vysokou motivovanosťou? 

Treba vysvetľovať strategické ciele tak, že každý pochopí ich význam pre jeho každodennú prácu. Zdieľať firemné myšlienky tak často, ako sa len dá. Dať každému pocit, že je vo firme dôležitý. Veľa so zamestnancami diskutovať o celkovom smerovaní firmy.  Zamestnanec má potom vytvorené také prostredie, v ktorom môže tvoriť, realizovať sa, prinášať nové nápady bez obmedzení. Zamestnanci sú kreatívni a pozitívnymi postojmi pomáhajú firme rásť.

Aj vďaka spoločnosti AON a podobným prieskumom môžem konštatovať, že oproti minulosti, nastal pozitívny posun v tom, že si už aj firmy na Slovensku uvedomujú význam firemnej kultúry pre svoj rozvoj a spájajú ho s dlhodobou prosperitou firmy. Väčšina firiem by chcela uskutočňovať analýzy kultúry periodicky (raz za 6 mesiacov, 12 mesiacov), a tak získavať neustály prehľad o postojoch vo firme, čo pomôže zachytiť prvé negatívne príznaky vplyvov na jej fungovanie.

Od | 2019-01-03T12:21:55+01:00 7. decembra, 2015|